|

YCAC Over 35s Tournament – Saturday 21st March

Playing Squad
Yoshi Amano, Bill Baker, Masahiko Ikeda, Fumitaka Katakura “The Cherry”, Junji Kikkawa, Michael King, Kats Matsuo, Yoshio Nike, “Caviar Ken“ Noguchi, Masa Nozaki, Hiroyuki Nozawa, Nao Obata, Daisuke Okada, Ryosuke Okawara, Scott Sizemore, Simon Tross Youle (captain), Shunichi Tsushima, Masafumi Uchiyama, Yasufumi Uchiyama

The post YCAC Over 35s Tournament – Saturday 21st March appeared first on Tokyo Japan Rugby Club.


YCAC Over 35s Tournament – Saturday 21st March

Similar Posts

Leave a Reply